Xử lý số liệu và phân tích số liệu kế toán đều là sử dụng số liệu. Tuy nhiên, xử lý số liệu là cập nhật số liệu quá khứ còn phân tích số liệu là dự báo tương lai.