Cách đọc, tải về, lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu hóa đơn điện tử đầu vào thành bảng kê excel là vấn đề mà hiện nay còn khá nhiều kế toán và doanh nghiệp chưa nắm rõ, dù file XML đã là định dạng bắt buộc của hóa đơn