Dịch vụ số hoá tài liệu lưu trữ của DATA ENTRY VIETNAM là giải pháp công nghệ mới, thông minh giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng lợi nhuận.