Tất cả những điểm chính yếu cần biết về số hoá tài liệu lưu trữ: số hoá tài liệu lưu trữ là gì, mục tiêu, ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục, chi phí số hoá tài liệu.