Hiểu rõ những quy định về số hóa tài liệu lưu trữ sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện công việc này đúng quy trình, giảm thiểu sai sót đồng thời nâng cao hiệu quả số hóa.