[ Vietnamese ] Chính phủ Việt Nam gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024, kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế thu nhập cá nhân (PIT), và tiền thuê đất trong năm 2024.

Các đối tượng được gia hạn bao gồm:

  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế được quy định chi tiết trong Nghị định này.
  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
  • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các ngành kinh tế và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, và cá nhân nói trên là các ngành và lĩnh vực mà các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, và hộ kinh doanh hoạt động và tạo ra doanh thu trong năm 2023 hoặc 2024.

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT phải nộp:

  • Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2024: không muộn hơn ngày 20 tháng 11 năm 2024.
  • Kỳ tính thuế tháng 6 – tháng 7 – tháng 8 – tháng 9 năm 2024: không muộn hơn ngày 20 tháng 12 năm 2024.
  • Kỳ tính thuế quý 2 – quý 3 năm 2024: không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp:

  • Kỳ tính thuế quý 2 năm 2024: không muộn hơn ngày 30 tháng 10 năm 2024.

Gia hạn thời hạn nộp 50% tiền thuê đất phải nộp.

Gia hạn thời hạn nộp thuế PIT phải nộp của hộ kinh doanh và cá nhân trong năm 2024.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *