Từ 01/09/2023: Lưu ý áp dụng Mẫu 13 và 17 Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

– Gửi Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo) – Mẫu số 13 và Mẫu số 17 ban hành kèm Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Gửi Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ cả năm(trước ngày 10 tháng 02 năm sau) – Mẫu số 13 và Mẫu số 17 ban hành kèm Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

–  Gửi Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư (trường hợp Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư) – Mẫu số 15 ban hành kèm Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Ghi chú:

–       Về hình thức nộp Báo cáo:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm: Nộp trực tiếp về Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (ghi chú: Trường hợp Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án có nhu cầu đóng dấu đến của Văn phòng Sở vào Báo cáo để thuận tiện cho việc lưu trữ của Công ty, vui lòng đem theo 02 bản khi đến nộp trực tiếp).

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư: Nộp kèm theo hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư.

Hiệu lực thi hành: kể từ ngày 01/09/2023.